74. ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.16 เมตร เท่ากับ พ.ศ. 2560 และมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.10 เมตร ซึ่งมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของสถานีตรวจวัดทั้งสองแห่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ: ความสูงคิดจากระดับทะเลปานกลาง

ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562